20. april 2023

Administrator: Revision af layout for at give bedre overblik

 • Ændring fra en horisontal til en vertikal fanestruktur for prøveindstillinger og systemindstillinger
 • Funktionerne til at synliggøre/usynliggøre prøver og Vis log er blevet tydeligere
 • Funktionerne Importér prøveindstillinger og Slet prøve er samlet i en multibutton på overbliksfanen

Administrator øvrigt

 • Ny måde at tilknytte bedømmere på: Udsøgning af bedømmere sker i en fælles søgeboks uanset rolle, men selve bedømmerrolle ses efter navnet
 • Visning af bedømmere kan grupperes efter bedømmertype
 • Administratorer kan koble observatører til allerede færdigbedømte besvarelser
 • Administrator kan se hvilken opgave de studerende enten har trukket eller fået tildelt på Prøver uden aflevering (på fanen studerende)
 • Fanen Eksamensadministrator” omdøbes til Rettigheder (fordi den fremover også indeholder forfattere)
 • Fanen “Mundtligt forsvar” omdøbes til “Mundtlig eksamen” (fordi den også kan bruges uden forudgående skriftlige afleveringer)

Forfatterfunktion

 • Det er nu muligt for administrator på fanen Rettigheder at tilknytte forfattere
 • Forfattere er typisk VIP’er, som kan uploade opgavesæt
  • Det er muligt for institutionen at tilvælge at forfattere også kan fordele studerende på bedømmere
 • Forfatteren kan kun uploade ét opgavesæt, og dette tildeles automatisk til samtlige studerende
 • Forfatterrollen kan også sættes via datastrømmen

Systemindstillinger

 • Flere systemtekster kan redigeres med html. Følgende er blevet tilføjet:
  • KvitteringsModtagelseAfBesvarelseKanSendesTilPure
  • KvitteringsModtagelseAfBesvarelseSkalSendesTilPure
  • PureAwaitingResponseTimeoutHTML
  • OpgavenBliverSendtTilPureOptional

Log på funktion

 • Digital Eksamen giver nu mulighed for at brugeren kan vælge, at brugeren starter som den rolle, brugeren sidst benyttede (studerende, bedømmer, administrator eller tilsyn)
 • Brugergrænsefladen viser tydeligere når man som administrator impersonater en bruger via en farvet topbjælke som angiver hvem man er logget ind som
 • For brugere som er både administratorer og bedømmere bliver det enkelt at skifte frem og tilbage mellem sin administratorrolle og sin bedømmerolle via faner øverst på siden.

Konsolidering af den nye eksamensplan

 • Når administrator opretter en eksamensdag/eksamensplan (de studerende skal op på fastlagte tidspunkter) vises hvor mange studerende, der ikke er fordelt. Ud fra den valgte dag vises der endvidere, hvor mange eksamensdage der er brug for
 • En eksamensplan kan nu redigeres, hvis fx start/sluttidspunkt skal ændres
 • Når der indsættes en pause i planen, kan man angive tidspunkt og længde, men samtidigt dragge/droppe for at skifte tidspunkt
 • Der vises kun én eksamensdag ad gangen. Brugeren kan benytte pilene i toppen til at skifte mellem dagene
 • Datamodellen for forberedelsestider er ændret, så forberedelse ikke SKAL starte på eksamensdagen.
 • Forberedelse og eksamen vises nu i samme boks for at understøtte forberedelsestider som er længere end eksamenstiden
 • Stadsnoter og administrative noter vises på studerende i fordelingsboksen til højre
 • Det er blevet nemmere at bytte tider for 2 studerende
 • En eksamensplan kan kopieres til en ny prøve via importer prøveindstillinger
 • Studerende kan fremsøges (hvis antallet af studerende gør at planen strækker sig over flere dage, så er det nu blevet nemmere at finde en specifik studerende)
 • Bedømmer kan fra sin oversigtsside få vist en samlet eksamensplan for alle prøver med mundtlige eksamen

Fanen E-mail

 • Der (kan) udsendes en mail til administratorer – 7 dage før prøvestart – hvis der ikke er tilknyttet et opgavesæt på prøven. Mailen er sat til inaktiv på alle prøver som default
 • Der vises på oversigten et estimeret udsendelsestidspunkt for mails, som endnu ikke er afsendt. Tidspunktet er beregnet ift. de satte prøvetider

ITX flex (overvågningsløsning)

 • Modulet er blevet forenklet således at aflevering kun kan ske i DE (tidligere kunne det vælges at aflevering kunne ske i ITX flex)
 • Modulet er optimeret ift. at sikre, at studerende som arbejder på MacOS ikke uforvarende glemmer at give tilladelse til skærmoptagelse

Masseredigering

 • Tilføjelse af mulighed for via masseredigering at sætte indstilling for karakteroverførsel , anonymitet og deadline for gruppedannelse

Forudsætningskrav

 • Forudsætningskrav får sin egen fane (som altid er synlig) og funktionen slås til og fra på denne fane
 • Der kan sættes en indstillingsfrist, som sættes x dage før prøvestart, for at hjælpe bedømmer til at huske at indstille studerende
 • Der sendes mail til bedømmer 7 dage før indstillingsfristen, hvis en sådan er sat
 • Synliggørelsesmail til bedømmer indeholder nu også dato for indstillingsfristen, hvis en sådan er sat inden synliggørelsen
 • På prøveoversigtssiden kan de studerende se, hvis de ikke opfylder forudsætningskravene. Teksten “Ikke indstillet” vises med en forklarende mouseover-tekst.
  • Teksten vises omgående så snart den studerende er markeret som ikke indstillet af eksaminator/administrator (rød markering i modulet)
  • Teksten vises, hvis indstillingsfristen er sat og overskredet og bedømmer/administrator ikke har taget stilling til kravene (grå markering i modulet)
  • Teksten vises ved prøvestart, hvis der ikke er sat en indstillingsfrist og der ikke er taget stilling til kravene
 • Administrators dashboard viser nu
  • Prøver med studerende som ikke opfylder forudsætningskravene (rød markering i modulet)
  • Prøver med studerende med uafklarede forudsætningsfrist dvs. indstillingsfrist er sat og nået (status er grå i modulet)
 • Der er endvidere indsat et prøvefilter, som viser, hvilke prøver som har forudsætningskrav slået til

Prøver der benytter indbygget tekstredigeringsværktøj

 • Det er muligt at tilføje links til “undersider”, som de studerende gerne må klikke ind på. Dette er beregnet til de tilfælde, hvor det skal være tilladt at tilgå eksterne sites fra de allerede godkendte hjemmesider/links

Simplere tilknytning af bedømmere på prøveforløb

 • Bedømmere kan nu administreres for et helt prøveforløb på karakterindberetningen via en tjekboks på delprøveniveau “styres via indberetningsprøven” (bemærk at dette ikke gælder for delprøver hvor gruppedannelse er tilladt)
 • Karakterindberetningen giver et overblik over samtlige bedømmere og deres roller både på karakterindberetningen og på tilknyttede delprøve. Det fremgår også hvilke bedømmere, som er styret på delprøven
 • Delprøver som oprettes inde fra et prøveforløb, har default tjekboksen “styres på indberetningsprøven” markeret
 • Allerede oprettede prøver, som kobles til et prøveforløb, skal aktivt have sat en markering i tjekboksen “styres på indberetningsprøven”
 • Prøver med allerede påsatte bedømmere har ingen markering i tjekboksen, når de kobles til et prøveforløb
Øvrige rettelser til prøveforløb
 • Observatører på karakterindberetningen har adgang til oversigtsboksen for bedømmelserne på delprøver
 • Observatører kan sættes på enkeltbesvarelser på delprøver. Tidligere var de det på hele prøven
 • Prøveforløbet vises samlet for bedømmere som er på hele forløbet og bliver derfor samlet flyttet til Alle prøver, så snart der er indberettet på karakterindberetningen (uanset status på bedømmelser på delprøver)

Institutionsspecifikke indstillinger

 • Det er muligt at definere at alle nyoprettede prøver (Afsluttende prøver undtaget) fødes med at “Vis bedømmelsesfrist” altid er tjekket
 • Default bedømmelsesperiode (den der autoudfyldes når administrator indsætter en “bedømmelse start” kan nu bestemmes af den enkelte institution.
 • Institutionen kan vælge om forfattere skal kunne redigere bedømmere og tildele studerende til disse

Rettelser/justeringer (foreløbigt)

 • Hvis der ikke er et opgavesæt på en PUA, så skal de studerende ikke mødes af teksten “spørgsmål bliver tilgængelige”
 • Delprøver uden bedømmelse fjerner sig ikke fra ikke-færdigbedømte (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/23902)
  Se evt. vejledningen https://digitaleksamen.arcanic.dk/bedommernes-rolle-pa-prover-i-proveforlob/
 • Ved en gruppeaflevering står der “dig” i mailkvittering ud for en forkert studerende (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24300)
 • Indsættelse af studienummer på eksamensplanen (https://devu.arcanic.dk/Issue/Issue/24313)
 • Studerendes lokale “forsvinder” når prøve er afsluttet og i stedet for vises hovedlokation på kvittering (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24323)
 • DE fejler, når samme person kobles til en prøve med forskellige roller på prøver, hvor vedkommende har bedømt nogle besvarelser (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24324)
 • Administrator skal enkelt kunne veksle mellem administratorrolle og bedømmerrolle (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24225)
 • Der mangler et tjek i “back-end” for om gruppeantal overstiger det maximalt satte (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24327)
 • Administrator fortsat synlig selvom synlighed ikke er markeret (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24260)
 • Oprettet eksamensplan vises dobbelt for bedømmer (https://deprodfejl.arcanic.dk/Issue/Issue/24312)
 • Før prøveslut: Hvis ingen studerende er fordelt til bedømmeren, ser bedømmer teksten “ikke planlagt”
 • Før prøveslut: Hvis en eller flere studerende er fordelt til bedømmeren ser bedømmer teksten “x planlagt” svarende til sine studerende
 • Ændring af engelsk knaptekst fra “Reopen submission” til “Cancel submission” (da nogle administratorer ikke var klar over at de faktisk fjernede de studerendes afleveringer ved at bruge den funktion)