4. november 2021

Systemindstillinger/GDPR (se vejledning)

 • Universiteterne kan redigere systemtekster under systemindstillinger
 • Visning af log over ændringer af systemindstillinger
 • “Log ind som” funktionen afspejler administrators sprogvalg og ændrer således ikke den pågældende brugers sprogvalg
 • Administrators “log ind som” funktion kan sættes til fuld adgang, begrænses til pågældende administrators administrative enhed eller helt slås fra
 • Administrators mulighed for at hente besvarelser kan sættes til fuld adgang, begrænses til ikke at kunne tilgå fortroligt materiale eller helt slås fra
 • Det er muligt at angive en institutionsspecifik tekst, som forklarer de studerende hvad det vil sige, at et dokument er fortroligt (skal dog bestilles hos Arcanic)

Udvidelse af mailfunktion på prøve (se vejledning)

 • Omgående afsendelse af mail. Administrator har således mulighed for enten at planlægge udsendelsen til et særligt tidspunkt eller markere at mailen skal sendes omgående.
 • Modtagergrupper på brugeroprettede mails er udvidet til bl.a. at kunne sende mails til bedømmere som mangler at indberette, studerende som ikke har afleveret eller mangler aflevering i Pure/projektbiblioteket
 • Der indsættes i begge mailtyper en tekst som viser hvem afsender er og hvilken prøve den sendes fra
 • Sprog i mailbesked er default sat til dansk, men hvis boks med dansk/engelsk tjekkes sendes besked i overensstemmelse med brugerens valgte sprog
 • Der kan sendes mails til enkelte studerende på en prøve via en brugeroprettet mail
 • Universiteterne kan beslutte at visse mails (fx synliggørelsesmails til studerende) er obligatoriske og derfor ikke kan redigeres eller deaktiveres
 • Valg af sprog ved oprettelse af ny brugermail. Defaultsetting i interfacet er dansk
 • Mailindstillinger kan importeres med over ved benyttelse af importér prøveindstillinger. Ved tjek i boksen E-mails, er defaultindstilling at kun de automatiske mails importeres. Brugeroprettede mails kan dog også tilvælges

Pure/projektbibliotek

 • Mulighed for at vælge mellem valgfri eller obligatorisk aflevering i Pure på prøveniveau under prøvedata (hvis Pure er slået til som mulighed på institutionsniveau)

Prøver uden aflevering

 • Det er muligt at tilknytte opgavesæt til en Prøve uden aflevering
 • Visning af antal færdigbedømte på en PUA (tidligere vistes kun tilmeldinger)
 • Hvis de studerende skal tilføje besvarelsesinformation på en PUA, ser den studerende en tidsstempling af hvornår den studerende sidst har gemt

Multiple choice (se vejledning)

 • Fritekstspørgsmål kan vælges (indgår dog ikke i scoring)
 • Fravalg af automatisk scoring af spørgsmål og tilvalg af manuel scoring af spørgsmål er muligt.
  Det skal understreges, at manuel scoring ikke anbefales til eksamensbrug
 • Spørgsmål som har flere korrekte svar kan vælges (kun ved manuel scoring)
 • Randomiseringsindstillinger fjernes fra DE interfacet og kan udelukkende sættes i MCQ designer
 • De studerendes besvarelser kan hentes i pdf format og kan annoteres som almindelige besvarelser (særligt relevant ved brug af fritekstspørgsmål). Plagiattjek kan også anvendes til MCQ med udelukkende fritekstspørgsmål

Prøveforløb (se vejledning)

 • Det er muligt at definere at delprøver ikke skal bedømmes (sættes under redigér eksamensinformation). Default fødes den dog med bedømmelsesformen på karakterindberetningsprøven
 • Eksaminator på en indberetningsprøve, kan se de studerendes (eventuelle) delprøve-resultater fra karakterindberetningsprøven

Særligt for bedømmer

 • Se og eksportere en liste over tilmeldte til en prøve før prøvestart fra bedømmers prøveoversigt (dette sættes på institutionsniveau)
 • Hvis anonymisering af studerende er slået fra, så vises eksamensnummer ikke for bedømmerne som default (kan dog ændres på institutionsniveau)
 • (Udenlandske) censorer kan logge på med brugernavn og kode
 • Tidspunkter for prøvestart og prøveslut vises for bedømmer før prøvestart
 • Hvis der er afgivet en administrativ bedømmelse kan den tildelte bedømmer se den studerende og bedømmelsen

Særligt for administratorer

 • Administrator kan enkelt tilknytte sig selv på en prøve. Dette kan gøres via en multibutton under Tilføj eksamensadministrator
 • Eksamensadministratorer kan markeres som synlige på en prøve, således at kun de vises for bedømmere og studerende.
 • Opdeling af masseredigeringsfeltet Eksamens-og besvarelsesinformation i 2 selvstændige felter og en bedre mulighed for at definere om en given eksamensinformation skal opdateres, tilføjes eller fjernes
 • Ved fri gruppedannelse på en prøve kan administrator fjerne et flueben, således at de studerende ikke må ændre gruppenavn. Default er fluebenet sat (dette kan ændres på institutionsnviveau)
 • Administrator kan overskrive de studerendes besvarelsesinformation under Vis besvarelse på besvarelsesfanen
 • Filteringsmuligheder på bedømmer, studerende og besvarelsesfanen markeres som grå og er inaktive, hvis de ikke er mulige på den pågældende prøve
 • Log er opdelt, således at der både er en log af ændringer på prøveniveau og en log af ændringer på besvarelsesniveau. Log på besvarelsesniveau indeholder mulighed for at se log af navigationsoplysninger (er default ikke tjekket)
 • Eksamensnummer medtages ved eksportér bedømmere under fanen Bedømmere
 • Når der importeres indstillinger til nye prøver, vises kun de prøvetyper som eksisterer på institutionen
 • Ordet karakterindberetning er en del af prøvenavnet, når administrator er ved at redigere indstillinger for karakterindberetningsprøven
 • Hvis deadline for gruppedannelse er valgt, men ikke sættes inden Gem, gives en fejlmeddelelse : “Du har ikke angivet dato for deadline for gruppedannelse”
 • Advarsel når Pure indstillinger ændres på en prøve, hvor der allerede er afleveringer. Det er fortsat muligt at ændre indstillinger, men administrator gøres opmærksom på, at der er afleveringer

Særligt for studerende

 • Bedre statusmeddelelse for studerende ved Mundtligt forsvar, hvis der ikke er afleveret inden prøveslut. Før stod der blot Annulleret og nu står der “der er ikke afleveret”
 • De studerende kan på dokumentniveau under afleveringsflowet angive at et dokument er fortroligt
 • Studerende kan i DE klikke på Prøv en demoeksamen og på den måde afprøve eksamensflowet for 3 forskellige prøvetyper (MCQ, stedprøve og Prøve uden tilsyn) i Digital Eksamen
 • Når bedømmelsesstart indtræffer, kan de studerende se deres MCQ besvarelse efter aflevering (uden angivelse af det korrekte svar). Denne mulighed kan dog fjernes på den enkelte prøve af administrator, ved at fjerne markeringen i tjekboksen under fanen Multiple Choice

Øvrigt

 • Angivelse i bedømmerfanen om censurformsreglerne er overholdt
 • Flydende knapper i interfacet, således at bruger ikke skal scrolle ned til bunden for at gemme på en side
 • Mailscriptet er udvidet med en ”ved ikke”, som sender mail på både dansk og engelsk, hvis den studerende endnu ikke har valgt sprog i DE
 • Ensretning af datovisning til punktummer

Fejlrettelser

 • Mere sigende status for studerende ved PUT/Mundtlig forsvar, hvor der ikke er afleveret inden prøveslut (SDU supportsag)
 • Sikring af at MCQ overblik ikke viser de studerendes navne (men kun eksamensnummer) for bedømmerne, når der er valgt at de studerende skal være anonyme (RUC deprodfejl 23760)
 • Importér prøveindstillinger skal ikke medtage prøver som ikke findes på institutionen (AAU deprodfejl 23761)
 • Fix af picker for datovælger, når engelsk var valgt
 • Afleveringsfrist vises ikke på Afsluttende prøver på admin oversigt (KU deprodfejl 23773)
 • Afsluttede prøver vises under ikke-færdigbedømte for bedømmere (SDU deprodfejl 23779)
 • Fejl ift. at slå gruppedannelse fra på PUA (AU deprodfejl 23784)
 • Visse aktiviteter kan ikke søges frem under alle prøver (KU deprodfejl 23787)
 • Rettelse af fejlvisning af rolle på annoteringssiden (AU deprodfejl 23789)
 • Rettelse af bug i visning af genererede mails, hvor det ser ud som om der er sendt mails (men ikke er det) (KADK supportsag 23908)
 • Mouseovertekst dukker ikke op når man ikke må importere prøveindstillinger – i Firefox (AU deprodfejl 23792)
 • Færdigbedømte prøver bliver liggende under “ikke færdigbedømte prøver” på forsiden for administrator (AAU deprodfejl 23793)
 • Der vises forkerte opmærksomhedspunkter vedr. Mundtligt forsvar (MF), når MF tider først er sat og dernæst fjernes MF fra prøven (AU deprodfejl 23794)
 • Fejl i visning af censurformsreglerne (RUC deprodfejl 23797)