Rapporter

Rapporterne er alle på et tidspunkt bestilt af og udviklet til en særlig kunde. Men der kan gives adgang til alle rapporter for alle kunder, hvis det ønskes. Det betyder dog, at eventuelt ønske til ændringer til en eksisterende rapport skal ske i enighed mellem de kunder, som har adgang.

Der findes følgende rapporter

Afslutningsrapport bruges til at trække alle oplysninger om en afviklet/afsluttet prøve og kan bl.a. til brug for afregning af både eksaminatorer og censorer

Bedømmelsesoverblik viser prøver, hvor eksamenslut er overskredet, men der fortsat ikke er indberettet en bedømmelse for samtlige tilmeldte studerende.

Brugeroverblik giver et overblik over bedømmere, censorer, administratorer og tilsyn i systemet

Censorafregning er møntet specifikt på afregning til censorer

Eksamensplansrapport er bestilt til indeholde infomationer om prøver, der kan bruges til eksamensopslag på web

Prøveoverblik viser viser bl.a. data, sat under prøvedatafanen om én DE prøve pr række

Prøver uden opgavesæt trækker de prøver, hvor der ikke er tilføjet opgavesæt 5 dage før prøvestart.

PURE handin rapport viser et udtræk af besvarelser indenfor den givne periode til eksport til PURE

  • Forklaring til udtrækket:
    • Is passed tjekker om besvarelsen er bestået (og kan offentliggøres) og her betyder “uafklaret” at der mangler at blive givet karakter, “Ja” er bestået og “Nej” er ikke bestået

Hvis der ønskes udviklet en særlig rapport, kan der rettes henvendelse til bcbrix@arcanic.dk. Dette sker pt mod betaling.

Der arbejdes dog på at give adgang til at trække data fra DE via et såkaldt Odata feed via Excel som kan trækkes ind i universiteternes BI værktøjer. Dette er fortsat et udviklingsprojekt men adgang kan gives pr forespørgsel til bcbrix@arcanic.dk