Rapporter

Rapporterne er alle på et tidspunkt bestilt af og udviklet til en særlig kunde. Men der kan gives adgang til alle rapporter for alle kunder, hvis det ønskes. Det betyder dog, at eventuelt ønske til ændringer til en eksisterende rapport skal ske i enighed mellem de kunder, som har adgang.

Der findes følgende rapporter

Afslutningsrapport bruges til at trække alle oplysninger om en afviklet/afsluttet prøve (dvs prøver hvor der er færdigbedømte besvarelser på) og kan bl.a. til brug for afregning af både eksaminatorer og censorer. Rapporten kan også medtage uafsluttede prøver i perioden, hvis dette markeres

Bedømmelsesoverblik viser prøver, hvor eksamenslut er overskredet, men der fortsat ikke er indberettet en bedømmelse for samtlige tilmeldte studerende.

Brugeroverblik giver et overblik over bedømmere, censorer, administratorer og tilsyn i systemet

Censorafregning er møntet specifikt på afregning til censorer

Eksamensplansrapport er bestilt til indeholde infomationer om prøver, der kan bruges til eksamensopslag på web

Prøveoverblik viser viser bl.a. data, sat under prøvedatafanen om én DE prøve pr række

Prøver uden opgavesæt trækker de prøver, hvor der ikke er tilføjet opgavesæt 5 dage før prøvestart.

PURE handin rapport viser et udtræk af besvarelser (indenfor den angivne periode) som kan bruges til eksport til PURE. Rapporten giver også mulighed for kun at udtrække besvarelser som allerede ER sendt til Pure via integration (se det med rødt markerede, som så skal være vinget af)

  • Forklaring til udtrækkets kolonne “Is passed” som tjekker om besvarelsen er bestået (og kan offentliggøres)
    • “uafklaret” betyder at der mangler at blive givet karakter
    • “Ja” betyder bestået
    • “Nej” betyder ikke bestået

Hvis der ønskes udviklet en særlig rapport, kan der rettes henvendelse til bcbrix@arcanic.dk. Dette sker pt mod betaling.

Der arbejdes dog på at give adgang til at trække data fra DE via et såkaldt Odata feed via Excel som kan trækkes ind i universiteternes BI værktøjer. Dette er fortsat et udviklingsprojekt men adgang kan gives pr forespørgsel til bcbrix@arcanic.dk